Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku COVID-19, Úřední deska

Obecné informace

1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily).
4) Škola stanovuje jednotné místo pro oznámení ohledně onemocnění žáků, a to sekretariát školy. 5) Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Hygienická pravidla a standard úklidu

1) U vstupu do budovy školy, v každé učebně/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
2) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače.
3) Důležitým preventivním faktorem je časté větrání učeben, které se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
4) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

1) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
2) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámí zástupce vedení školy zákonnému zástupci neprodleně a bude jej informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, bude žák přemístěn do prostoru izolace – informační centrum školy.
3) V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

1) Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS
2) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků

Školní stravování

1) Stravování ve škole bude probíhat v oddělených skupinách dle tříd. 2) Důraz klademe na nutnost mytí (dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 3) Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů.

Pedagogická práce

Učitelé provedou reflexi minulého školního roku s cílem odstranění nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.

Pro školní rok 2020/2021 se doporučuje upravit ŠVP tak, aby byly naplněny výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V tematických plánech budou obsaženy také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce.

Kontakty

Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT prostřednictvím e-mailu koronavirus@msmt.cz nebo tel. linky 771 139 410, 771 139 398.

RNDr. František Kosina
ředitel školy