Poskytování informací

gymnazium_u_libenskeho_zamku Úřední deska

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění

Povinný subjekt:

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou.

Žadatel:

Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Informace:

Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Poskytování informací:

  • na základě žádosti
  • zveřejněním

Podání žádosti:

Žádost o informaci se podává ústně, písemně nebo prostřednictvím sítě/služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Možné způsoby podání žádosti:

  • poštou na adresu: U Libeňského zámku 3/1, 180 00 Praha 8
  • osobně na sekretariátu ředitele, Gymnázium, U Libeňského zámku 3/1, 180 00 Praha 8
  • emailem na adresu: gulz@gulz.cz

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona je gymnázium oprávněno žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Formulář podání žádosti o informace

Vyřízení žádosti:

Ředitel školy nebo jeho statutární zástupce poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popř. ode dne upřesnění žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel školy nebo jeho statutární zástupce sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Pokud není žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťovém médiu.

Lhůtu 15 dnů může ředitel školy nebo jeho statutární zástupce prodloužit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • jedná se o vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné části
  • pro poskytnutí informace je nezbytná konzultace s jiným orgánem veřejné správy

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, bude žadatel vyzván do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ředitel školy nebo jeho statutární zástupce o jejím odmítnutí.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti gymnázia, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud ředitel školy nebo jeho statutární zástupce odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.