Poradenské služby školy


Jestli potřebuješ pomoc či radu, jsme tu pro tebe.

 

Mgr. Martina Matějková

výchovný poradce

Kontakt
(+420) 266 199 767
martina.matejkova@gulz.cz

Konzultační hodiny
kdykoli po domluvě


Mgr. Martin Čermák

kariérový poradce

Kontakt
(+420) 266 199 761
martin.cermak@gulz.cz

Konzultační hodiny
PO 13.40 – 14.10
nebo po předchozí domluvě


Mgr. Lucie Feyfrlíková

metodik prevence

Kontakt
(+420) 266 199 752
lucie.feyfrlikova@gulz.cz

Konzultační hodiny
kdykoli po domluvě

Program poradenských služeb školy:
1) Kontaktní údaje na všechny pracovníky.
2) Činnosti jednotlivých pracovníků.

Standardní činnosti výchovných poradců (průběžně):
A/ Poradenské činnosti:
1) Kariérové poradenství:
– základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání
– příprava a realizace dnů otevřených dveří školy, informačních materiálů o škole
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – zajištění testů profi-orientace
– zajištění informovanosti žáků o VŠ a o přijímacím řízení na VŠ
Individuální kariérové poradenství – individuální sociodynamické poradenství (pro žáky 2. až 4. ročníků dle zájmu)
2) Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)
– spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP
– koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování a revize
B/ Metodické a informační činnosti:
– zprostředkování nových metod pedagogické intervence pedagogům školy
– metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů
– poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
– administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Nadstandardní činnosti (dle individuálního zájmu):
1) Supervize pro pedagogické pracovníky školy
2) Rodinné poradenství pro žáky a jejich rodiče

Metodik prevence
1) Metodické, informační a koordinační činnosti
– tvorba preventivního programu školy a realizace preventivních aktivit
– metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování
– koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování
– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
– kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
2) Poradenské činnosti
– poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

Nadstandardní činnosti (dle individuálního zájmu):
1) Pomoc při preventivních aktivitách pro pedagogické pracovníky školy
2) Podpora žáků a rodičů v krizových situacích

Školní psycholog ŠPZ – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Mgr. Kateřina Tomanová – psycholog
Mgr. Jiří Sixta – obvodní metodik prevence PPP
Kontakt: 286 585 191
Konzultační hodiny – po předchozí domluvě

Standardní činnosti školního psychologa PPP:
1) Spolupráce se ŠPP GULZ na zajištění poradenských služeb školy
2) Konzultační, poradenské a intervenční práce
– péče o žáky se SVP ve všech stupních podpory
– individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
– krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
– individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,
– konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků

Školní psycholožka
Mgr. et. Mgr. Romana Justová
E-mail: romana.justova@gulz.cz

Standardní činnosti školního psychologa
Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, studenty a zákonnými zástupci. Pomáhá při diagnostice vzdělávacích a výchovných problémů studentů. Poskytuje konzultační, poradenské a intervenční práce.
Individuální práce se studenty v osobních, partnerských, psychosociálních, interpersonálních, zdravotních, studijních oblastech, zejména konzultace, podpora a vedení.  Krizová intervence a zpracování krize pro studenty, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Prevence školního neúspěchu studentů. Seznámení s efektivními způsoby učení. Kariérové poradenství. Skupinová a komunitní práce se studenty. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

 


    Chceš mluvit s někým jiným?

    Zavolej na Linku Bezpečí

    Linka bezpečí
    116 111
    pomoc@linkabezpeci.cz