ŠPP GULZ

Poradenští pracovníci ŠPP:

Mgr. Martin Čermák – výchovný a kariérový poradce

Mgr. Lucie Feyfrlíková – metodik prevence

Poradenský pracovník ŠPZ (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8):

Mgr. Kateřina Tomanová – psycholog PPP, obvodní metodik prevence PPP

Koordinátor ŠPP GULZ

Aktualizuje se (koordinátor je zodpovědný za týmovou spolupráci ŠPP, školy a PPP).

 Program poradenských služeb školy:

  1. Kontaktní údaje na všechny pracovníky.
  2. Činnosti jednotlivých pracovníků.
  3. Preventivní program školy (je součástí Programu poradenských služeb školy)

Standardní činnosti výchovných poradců (průběžně):

A/ Poradenské činnosti: Aktualizuje se

1) Kariérové poradenství: Aktualizuje se

- základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání

- příprava a realizace dnů otevřených dveří školy, informačních materiálů o škole

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – zajištění testů profi-orientace

-zajištění informovanosti žáků o VŠ a o přijímacím řízení na VŠ

Individuální kariérové poradenství: Aktualizuje se

- individuální sociodynamické poradenství (pro žáky 2. až 4. ročníků dle zájmu)

2) Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) – Aktualizuje se

- spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP

- koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování a revize

B/ Metodické a informační činnosti: Aktualizuje se

- zprostředkování nových metod pedagogické intervence pedagogům školy Aktualizuje se

- metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů  Aktualizuje se

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům Aktualizuje se

- administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Aktualizuje se

Nadstandardní činnosti ŠPP (dle individuálního zájmu):

  1. Projekt – Cizinci ve škole

(V rámci podpory vzdělávání cizinců jsme jako škola navázali spolupráci se sdružením pro příležitosti mladých migrantů  Meta o.s., www.meta-os.cz a  Integračním centrem Praha, o.p.s., www.icpraha.com. Organizace působí v oblasti integrace cizinců a nabízí řadu užitečných služeb. Pro naše studenty využíváme nejvíce přítomnost komunitního tlumočníka na třídních schůzkách).

  1. Supervize pro pedagogické pracovníky školy
  2. Rodinné poradenství pro žáky a jejich rodiče

Metodik prevence (Feyfrlíková)

1) Metodické, informační a koordinační činnosti

- koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy a všech preventivních aktivit

- metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování

- koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

2) Poradenské činnosti

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Školní psycholog ŠPZ – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

  1. Kateřina Tomanová – psycholog
  2. Mgr. Jiří Sixta - obvodní metodik prevence PPP
  3. Kontakt: 286 585 191
  4. Konzultační hodiny – po předchozí domluvě

 

 

Standardní činnosti školního psychologa PPP:

1) Spolupráce se ŠPP GULZ na zajištění poradenských služeb školy

2) Konzultační, poradenské a intervenční práce

- péče o žáky se SVP ve všech stupních podpory

- individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

- krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,

- konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků

 

Zobrazeno 2072 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám