Harmonogram školního roku 2019 – 2020

2. září 2019

Zahájení školního roku – 9.00 – nádvoří školy

2. září 2019

Třídní schůzky SRPŠ pouze 1. ročník – od 17.00 hodin v kmenových učebnách

5. a 6. září 2019

Burza učebnic na nádvoří školy 7.30 – 12.00

9. - 11. září 2019

Adaptační pobyt – třída 1.D

11. – 13. září 2016

Adaptační pobyt – třída 1.B

9. září 2019

Ústní část maturitní zkoušky  (společná i profilová část) – podzimní termín

16. – 18. září 2019

Adaptační pobyt – třída 1.A

18. září 2019

Třídní schůzky SRPŠ 2. – 4. ročník – od 18.00 hodin v kmenových učebnách

18. – 20. září 2019

Adaptační pobyt – třída 1.C

26. září 2019

Evropský den jazyků

Oslavy 110. výročí založení školy od 15.00 hodin

8. října 2019

Den poznávání

28. října 2019

Státní svátek

29. a 30. října 2019

Podzimní prázdniny

13. listopadu 2019

Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 hodin v kmenových učebnách

20. listopadu 2019

Den otevřených dveří – od 16.00 hodin

28. – 30. listopadu 2019

Schola Pragensis

2. prosince 2019

Přihlášky k maturitě pro jarní termín 2020 – nejzazší termín pro podání

3. prosince 2019

Den otevřených dveří – od 16.00 hodin

4. prosince 2019

Vánoční koncert v kostele sv. Barbory v Lužné u Rakovníka

19. prosince 2019

Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni v 15.30

23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Vánoční prázdniny

6. ledna 2020

Nástup do školy po vánočních prázdninách

15. ledna 2020

Maturitní ples v Lucerně

18. – 25. ledna 2020

Lyžařský kurz pro první ročník – 2 třídy

25. ledna – 1. února 2020

Lyžařský kurz pro první ročník – 2 třídy

30. ledna 2020

Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

31. ledna 2020

Pololetní prázdniny

5. února 2020

Den otevřených dveří – od 16.00 hodin

24. února – 1. března 2020

Jarní prázdniny

2. března 2020

Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v 1. ročníku pro školní rok 2020 - 2021

18. března 2020

Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 hodin v kmenových učebnách – pouze 4. ročník

9. a 10. dubna 2020

Velikonoční prázdniny

13. dubna 2020

Velikonoční pondělí

14. dubna 2020

Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 – 1. kolo – 1. termín

14. dubna 2020

Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – AJ, NJ, RJ, ŠJ

15. dubna 2020

Třídní schůzky SRPŠ pro 1. – 3. ročník a konzultace pro 4. ročník – od 18.00 hodin

15. dubna 2020

Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2020 - 2021 – 1. kolo – 2. termín

30. dubna 2020

Vydání výročního vysvědčení – 4. Ročník

Rozloučení se 4. ročníkem

1. května 2020

Státní svátek

Dle jednotného zkušebního schématu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

8. května 2020

Státní svátek

18. – 22. května 2020

Ústní část maturitní zkoušky (společná i profilová) – třídy 4.A a 4.B

25. – 29. května 2020

Ústní část maturitní zkoušky (společná i profilová) – třída 4.C

27. května 2020

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třída 4.A – od 16.00 hodin a třída 4.B od 17.00 hodin

3. června 2020

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třída 4.C – od 16.00 hodin

Bude upřesněno

Přijímací zkoušky – 2. kolo

Bude upřesněno

Sportovní kurz pro 3. ročník

23. června 2020

Školní fotbalový turnaj

24. června 2020

Sportovní den školy

25. června 2020

Projekt Praha – moje město

26. června 2020

Den třídy a třídního učitele

29. června 2020

Úklid školy

30. června 2020

Slavnostní zakončení školního roku 2019 – 2020 a vydání výročního vysvědčení

 

 

 

 

 

Naposledy změněno středa, 09 říjen 2019 13:53

Libeňské gymnázium bylo založeno v roce 1909. Následující článek o historii naší školy pochází z almanachu vydaného roku 1984 u příležitosti 75. výročí založení.

Sedmdesát pět let v životě společnosti není mnoho. V životě jednotlivce představuje zhruba jeden lidský věk. V životě instituce, jakou je např. škola, je to však dostatečně dlouhá doba, dávající možnost k mnoha jejím proměnám i změnám. Je to dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom mohli zvažovat a hodnotit historii ústavu, který si postupně vydobyl čestné místo mezi předními pražskými středními školami a který hrál vždy úlohu významného vzdělanostního a kulturního centra v této pražské čtvrti. Ústav odchoval za uplynulá desetiletí stovky a tisíce absolventů, z nichž desítky dosáhly vynikajícího postavení na poli vědy, umění, sportu i veřejného a společenského života. Za tu dobu působily na škole desítky a stovky členů učitelského sboru, z nichž mnozí se stali známými ve svých oborech nejen jako výborní pedagogové, ale i jako teoretičtí a vědečtí pracovníci.

Během svého trvání prošel ústav čtyřmi základními obdobími, jejichž délka, ale i význam nejsou zdaleka rovnoměrné. Krátké rakouské období, v němž se odráželo leccos z ovzduší staré monarchie, bylo vystřídáno obdobím meziválečným, obdobím prvé československé republiky, které s sebou přineslo nejeden progresivní a demokratický prvek, charakteristický pro tehdejší střední školu, navíc umocněný pokrokovým profilem mnoha učitelských osobností, jejichž pozitivní snahy mohly padat na úrodnou půdu nemalé části libeňských studentů, kterým byly v podstatě cizí zlatomládežnické chování a názory hmotně a existenčně zabezpečených ratolestí z bohatých rodin, jimž nebylo zapotřebí školu vystudovat a osvojit si vědomosti potřebné k dalšímu studiu či povolání, nýbrž především ji pouze absolvovat. Nejdramatičtějším obdobím prošel ústav za nacistické okupace, v jejíž těžké zkoušce morálně obstála naprostá většina členů profesorského sboru i studentů. Mnozí z nich se aktivně zúčastnili odboje, někteří z nich v něm položili svůj život. Poslední období zahrnuje dnes již čtyři desetiletí. Není však zdaleka jednotné. Postupná poválečná stabilizace byla v 50. a 60 letech vystřídána etapou školských reforem. Z gymnázia se stala postupné jedenáctiletka, dvanáctiletka, střední všeobecně vzdělávací škola a posléze opět gymnázium, svou koncepcí však značně odlišné od někdejšího tzv. gymnázia reálného.

Přes tyto prvky diskontinuity převažuje jednoznačně v historii ústavu kontinuita, zvýrazněná jeho dlouhodobou tradicí, o níž by bylo možno vást mnoho sociologických, historických a pedagogických úvah, stejně jako o jeho současnám významu i perspektivách. Nejzákladnější z nich jsou nastíněny v obou profilujících studiích. Na adresu tradice Ústavu a jejího upevňování bychom chtěli poznamenat aspoň tolik: nejsme staromilci a nejde nám o pouhá, nostalgická, samoúčelná oživování minulosti předního libeňského učiliště, jež nechceme navíc chápat dokonce jako módní vlnu, která v souvislosti s preferováním některých prvků techniky a jejich sociálních důsledků probíhá ve světě i u nás. Tradice nám není cílem, ale prostředkem. Jejím upevňováním chceme mj. podtrhnout vzdělanostní hodnoty minulosti spolu s pokrokovým odkazem jejích nositelů, z nichž někteří se stali průkopníky vědeckého světováho názoru nebo k němu měli aspoň velmi blízko.

Základ sborníku tvoří vzpomínky bývalých abiturientů, z nichž několik je záměrně soustředěno na některá význačná učitele ve formě medailonů. Vzpomínky na uplynulá období jsou časově mezerovitá a ani nemohou být jiná s ohledem na omezený rozsah sborníku i počet došlých příspěvků, mezi nimiž pochopitelně převládají autoři starších generací, kteří ke svá "almae matri" pociťují hlubší vztah než čerstvější abiturienti, jak to ostatně prokázala i loňská jubilejní oslava ústavu. Ač se členová redakčního kruhu snažili získat příspěvky od některých bývalých abiturientů známých širší veřejnosti, nepodařilo se jim to.

Ve vzpomínkách je někdy kus sentimentality a snad se někomu bude zdát, že je v nich lecos nadsazeno, např. v charakteristice některých bývalých učitelů. Nejsou v nich však obsaženy neosobní postoje, ale naopak jsou v nich manifestována osobní přesvědčení. V textu nebo podtextu. Jsou to v jistám smyslu augustinovská konfese. Výpovědi a zpovědi zároveň. Scénky humorná a komická se střídají s reminiscencemi vážnými, doprovázenými nadčasovými myšlenkami a sentencemi, v nichž na nejvyšší piedestál je povýšeno vědění a úcta i láska k jeho šiřitelům, často uvědoměná a procítěná bývalými studenty až po letech dlouháho časováho odstupu. Obětavá práce pedagogů byla vždy spíše nedoceňována než přeceňována a ti, jimž učitelství bylo především posláním, se spokojovali s vděkem studentů a hlavně jejich zájmem. Nejhezčí a nejtrvalejší vzpomínky se zpravidla udržely na ty učitele, kteří sice nebyli příliš poplatní dobovým předpisům, nařízením, či osnovám a nemuseli být dokonce i v oblibě u nadřízených orgánů, ale zato měli bohaté znalosti ve svém oboru, aktivně v něm teoreticky nebo i přímo badatelsky pracovali a dovedli jej úměrnou formou zpřístupnit širokým vrstvám studentů a nejnadanější z nich pro něj přímo získat. Za ta dlouhá desetiletí prošla libeňským gymnáziem řada učitelských i ředitelských osobností z disciplin humanitních i přírodovědných, z oborů výtvarná, hudební a tělesná výchovy.

Naposledy změněno středa, 29 duben 2015 18:35

Jazykově-poznávacího zájezdu do Velké Británie se v letošním roce zúčastnilo 36 žáků naší školy.

Odjížděli jsme v pátek 17. října, další den jsme měli možnost navštívit hlavní město Francie Paříž. Odtud jsme se v nočních hodinách vydali na cestu do Calais, kde nás čekal trajekt. V neděli jsme si prohlédli expozici ve Stonehenge a prošli lázeňské městečko Bath. V neděli večer jsme dojeli do Barnstaple, kde jsme se seznámili s našimi novými rodinami.

V pondělí začala docházka do partnerské školy. Poznávali jsme ale i okolí města. Týden uběhl a v sobotu 25. října jsme se vydali na hrad krále Artuše - Tintagel.

Ani změna času nám nezkřížila plány a nedělní odjezd do Londýna proběhl bez komplikací. Celodenní pobyt v Londýně byl posledním bodem programu - prohlídka centra a noční projížďka městem - před návratem do Prahy.

Tereze Černé děkujeme za fotografie.

Petra Červenská

Naposledy změněno neděle, 01 únor 2015 18:08

Pracovní listy ke stažení v příloze.

Naposledy změněno pondělí, 13 červen 2016 10:46

Milí žáci, studenti, učitelé,

se začátkem nového školního roku začíná i naše literárně-vědomostní soutěž věnovaná dílu Bohumila Hrabala – Hrabalův svět.

Budeme velice rádi, když si k Vám tato soutěž nalezne cestu a Vy se s chutí pustíte do četby Hrabalových knížek a následně řešení našich úkolů.

Abychom mohli Vaše odpovědi rychle a bezchybně zpracovat, potřebujeme od Vás kromě zaslaného řešení také Vaše základní údaje.

Vždy tedy prosím uvádějte v tomto pořadí: jméno, příjmení, přesný název školy, třídu a datum narození.

Žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií budou své odpovědi zasílat na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Studenti SŠ, gymnázií a odpovídajících vyšších ročníků víceletých gymnázií budou své odpovědi zasílat na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Otázky ke knize budou zveřejněny zhruba 14 dní, po tuto dobu zasílejte své odpovědi. Po vyhlášení nové sady otázek již nebude možné odpovědi zasílat a jejich výsledek započítat.

Řešení úkolů bude zveřejněno až po skončení vědomostní soutěže.

Vítězové budou vyhlášeni v prosinci 2014.

Naposledy změněno pondělí, 09 únor 2015 11:10

Německý jazyk

Charakteristika předmětu:

Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk, který si žák vybírá ještě před nástupem na gymnázium. Výuka probíhá obvykle třikrát v týdnu po celou dobu studia. Hodinová dotace může být navýšena výběrovým seminářem ve třetím nebo čtvrtém ročníku.

Cílem výuky je seznámit se s německým jazykem tak, aby se dal v běžném životě maximálně využít. Chceme žákům němčinu prezentovat jako jazyk kulturně i hospodářsky bohatého regionu, ve kterém se skrývají možnosti dalšího studia event. pracovní možnosti.

Vyučující:

Mgr. Petra Červenská

Mgr. Eva Jirousová

Mgr. Martina Matějková

Používané učebnice:

Dle úrovně třídy pracujeme s řadou učebnic Schritte z nakladatelství Hueber.

Maturita:

Žáci mohou na naší škole konat maturitní zkoušku ve společné i profilové části.

Španělský jazyk

Vyučují:

PhDr. Jitka Fenclová

Mgr. Zdeňka Dobrozemská

Španělština má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a zájemců o ni neubývá.

V prvním ročníku začínáme s úplnými začátečníky, ale žáci, kteří se učili španělsky na ZŠ, mohou ve studium pokračovat na odpovídající úrovni, pokud vytvoří skupinu.

Studium je rozloženo do čtyř let a v každém ročníku jsou 3-4 hodiny jazyka týdně. Navíc nabízíme pro třetí i čtvrtý ročník volitelný předmět jazyková praktika a reálie.

Maturitu lze skládat jak ve společné, tak ve školní části MZ. Požadavky a seznam tematických okruhů naleznete v sekci Maturita.

PhDr. Jitka Fenclová, absolventka Filozofické fakulty UK. Absolvovala studijní pobyty na Kubě, ve Španělsku a Portugalsku. Na státní jazykové škole v Praze vyučovala ve všech úrovních španělštinu i portugalštinu. Kromě pomaturitních kurzů vedla přípravky ke státní i mezinárodní zkoušce ze španělštiny. Je členkou autorského kolektivu nakladatelství Fraus. Je spoluautorkou česko - španělských příruček ke španělským učebnicím Ven 1,2 a Embarque 1. Podílela se na španělsky psané publikaci Literatura španělsky mluvících zemí.

Mgr. Zdeňka Dobrozemská, absolventka učitelství pro jazykové školy na katedře romanistiky FFUK v Praze. Získala stipendium na univerzitě v Havaně a Lisabonu. Od roku 2000 působí jako středoškolská učitelka. V roce 2011 získala certifikát o úspěšně zakončeném kurzu v úrovni C v Instituto Cervantes Praha.

B1

Společný evropský referenční rámec je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Definuje šest kategorií A1, A2, B1, B2, C1, C2 . Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka.

Paseo por Praga

En palabras del poeta

Další informace k maturitě

Ruský jazyk

Vyučující

Mgr. Ivana Lambeitlová

Mgr. Jana Mudrová

Učebnice: Klass 1 – 3 

O předmětu:

Ruský jazyk se nabízí na naší škole jako druhý cizí jazyk. Přijatí žáci si ho vybírají ještě před nástupem na gymnázium.

V závěru druhého ročníku je možné zvolit jako volitelný seminář Ruské reálie a konverzace s dotací dvě hodiny v týdnu ve třetím a čtvrtém ročníku.

Z ruského jazyka lze na naší škole maturovat ve společné i profilové části maturity.

Naposledy změněno úterý, 03 říjen 2017 13:35

Český jazyk

Motto:

„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“
(Jiří Orten)

„Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.“
(Francis Bacon)

Předseda komise: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Jana Brožová

PaedDr. Robin Eliášek

Mgr. Tomáš Ficza

Mgr. Tereza Renčínová

Mgr. Miroslav Vosmik

 

Vyučované předměty a povinně volitelné semináře

Český jazyk a literatura

Interpretace literárních textů

Jazyková a literární cvičení

Literární seminář

 

Akce předmětové komise

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo recitační soutěže Pražský kalich (Wolkerův Prostějov)

Exkurze do Knihovny hlavního města Prahy na Mariánském náměstí

Divadelní představení v dopoledních hodinách dle nabídky pražských divadel (ABC, Na Fidlovačce aj.)

 

Školní knihovna

Správkyně knihovny – PhDr. Olga Brandtová

Knihovní fond beletrie je v současnosti rozšiřován o nové tituly v souladu se školním kánonem literárních děl. Není třeba se nijak registrovat, pouze vyplnit výpůjční lístek vybrané knihy a dodržet časový limit výpůjčky, a to 3 týdny.

Školní kánon literárních děl

Kánon najdete v sekci Pro studenty.

Odkazy

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, Praha 1

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Internetová knihkupectví

Městská knihovna v Praze
Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v pracovních dnech 10-12 a 13-15 na tel.: 257 531 793

 

Estetická výchova

Výtvarná výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně.

Vyučující: MgA. Ondřej Ševčík

Tematika: vývojové proměny světového a českého výtvarného umění až po současné tendence s interpretací uměleckých děl. Prolínají se kresebné, malířské a architektonické studie, experimentování s různými materiály, postmoderní práce dle výběru a zájmu. Součástí je kresba či malba v krajině.

Vzdělávací obsah je průběžně realizován propojováním výtvarného a hudebního okruhu prostřednictvím výstav a koncertů.

Využívána učebnice, výuka s vizuální technikou, poslechová hudba, obrazové odborné publikace, prezentace individuálních výstupů, výstavky výtvarných prací. K poznání kulturních památek se využívá zájezdů do cizích zemí v rámci mezipředmětových vztahů.   

Hudební výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně.

Vyučující: Anett Kobák, PhDr. Ivana Tolarová

Sborový zpěv se vyučuje jako nepovinně volitelný předmět pro zájemce ze všech ročníků. Vyučující: Anett Kobák

Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2017 08:47

Předsedkyně

Mgr. Ivana Lambeitlová - D, ZSV

Členové:

PhDr. Bohuslav Dvořák - D

PaedDr. Robin Eliášek - ZSV

Mgr. Martina Matějková - D

Mgr. Věra Matěková - Z

Mgr. Jana Mudrová - Z

Mgr. Tereza Renčínová - D

Mgr. Zuzana Stojanová - D, ZSV

PhDr. Ivana Tolarová - D

PhDr. Jaromír Valanas - ZSV

Mgr. Lenka Vašků - ZSV

Mgr. Miroslav Vosmik - ZSV

 

Dějepis

Dějepis se vyučuje ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit dějepisný seminář nebo seminář humanitních věd s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

 

Doporučená literatura:

Dějepis na dlani (Kohoutková, Komsová)

Dějepis pro gymnázia a střední školy (Čornej, SNP)

Atlas světových dějin 1.,2. díl (Kartografie Praha)

Atlas českých dějin 1.,2. díl (Kartografie Praha)

 

Aktivity

Dějepisné soutěže – podle aktuální nabídky

Dějepisné exkurze po České republice – muzea, výstavy

 

Základy společenských věd

Základy společenských věd se vyučují ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit společenskovědní seminář nebo seminář mediální výchovy s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

 

Doporučená literatura:

Občanský a společenský základ (Computer Press)

Řada učebnic Občanský a společenský základ (Computer Media)

Společenské vědy pro střední školy (Didaktis)

 

Aktivity

Společenskovědní soutěže – podle aktuální nabídky

Exkurze  – muzea, výstavy

Návštěva státních institucí – Parlament ČR, soudní líčení, věznice

 

Zeměpis

Zeměpis se vyučuje v 1., 2. a 4. ročníku dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit zeměpisný seminář s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

Doporučená literatura:
 1. Příroda a lidé Země (Bičík a kol.)
 2. Regionální zeměpis světadílů (Bičík a kol.)
 3. Makroregiony světa (Bičík a kol.)
 4. Zeměpis České republiky (Holeček a kol.)
 5. Školní atlas světa
 6. Školní atlas dnešního světa (Bičík a kol.)
 7. Školní atlas dnešní Evropy a Česka ( Bičík a kol.)
 8. Školní atlas České republiky
Aktivity

Zeměpisné soutěže – Pražský glóbus, Zeměpisná olympiáda, Eurorebus

Geografické exkurze po České republice

Návštěva odborných pracovišť – např. ČHMÚ, Přírodovědecká fakulta UK

Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:35

Předseda komise: Mgr. Jiří Bok - Bi, Ch

Členové komise:

RNDr. Radka Balounová Ph.D - Bi, Ch

Mgr. Petra Červenská - Ch

Mgr. Lucie Feyfrlíková - Bi

Mgr. Eva Jirousová - Bi

Mgr. Jiří Kanov - Bi

 

Učební materiály

Biologie

1. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Závodská R.: Biologie buněk, Scientia
 • Kincl M.: Biologie rostlin, Fortuna, Praha
 • Rosypal S.: Nový přehled biologie, Scientia
 • Berger T.: Buněčná a molekulární biologie
2. ročník
 • Papáček M. a kol. – Zoologie, Scientia Praha

Doporučená literatura:

 • Nový přehled biologie, Rosypal S., Scientia
 • Biologie pro gymnázia, Jelínek, Zicháček, nakladat.Olomouc 2000
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger, Petrásek, Šimek
3. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Nový přehled biologie, Rosypal S., Scientia
 • Atlas: Biologie člověka, Scientia
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger, J. a kol., Tobiáš, Havlíčkův Brod
 • Biologie člověka pro gymnázia, Novotný I., Hruška, Fortuna, Praha
4. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Kočárek E., Genetika, Scientia
 • Nový přehled biologie, Rosypal S. Scientia
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger J. a kol. Tobiáš, Havlíčkův Brod
 • Biologie člověka pro gymnázia, Novotný I., Hruška M., Fortuna Praha
 • Ekologie a ochrana životního prostředí, Šlégl, Kislinger, Laníková, Fortuna

Chemie

1. ročník
 • Flemr, Dušek: Chemie obecná a anorganická I. pro gymnázia (poslední upravené vydání)
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie
2. ročník
 • Flemr, Dušek: Chemie obecná a anorganická I. pro gymnázia (poslední upravené vydání)
 • Kolář, Kodíček, Pospíšil - Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie

3. ročník

 • Kolář, Kodíček, Pospíšil - Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie

Soutěže

www.biologickaolympiada.cz

www.natur.cuni.cz/cho/

Biologický seminář

Chemický seminář

Exkurze

Botanická zahrada Praha – 1. ročník, exkurze s průvodcem, květen

Zoologická zahrada Praha – 2. ročník, výukové programy, duben/květen

Hrdličkovo muzeum Praha – 3. ročník, prohlídka s výkladem, leden/únor

BiS

Týden vědy a techniky - listopad

Zoologická zahrada Praha – duben, etologie

Národní muzeum – dle aktuální nabídky

ChS

Týden vědy a techniky – listopad

Zajímavé internetové stránky

www.osel.cz

www.natur.cuni.cz

Nová maturita – požadavky najdete na následujících adresách:

http://www.novamaturita.cz/

Naposledy změněno pondělí, 24 srpen 2015 07:29

Předsedkyně komise

Mgr. Jana Mužáková - M, F

Členové komise

Mgr. Petra Červenská - IJA

Mgr. Lucie Feyfrlíková - M

Bc. Martin Herejk - IJA

RNDr. František Kosina - M, F

Ing. Milan Kotulek - IJA, F

RNDr. Věra Matěková - M

MgA. Ondřej Ševčík - IJA

Ing. Božena Šmídová - IJA

Mgr. Dana Vítová - M

UČEBNICE POTŘEBNÉ K VÝUCE:

Matematika: Matematika pro gymnázia; Prometheus

1. ročník:
 • Základní poznatky z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie
 • Janeček, F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (učebnice není z řady Matematika pro gymnázia)
2. ročník:
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Goniometrie
3. ročník:
 • Stereometrie
 • Analytická geometrie
 • Komplexní čísla
4. ročník:
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
 • Posloupnosti a řady
Všechny ročníky:
 • Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké škole
 • Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

Fyzika: Fyzika pro gymnázia; Prometheus

1. ročník:
 • Mechanika !Nové vydání s CD!
 • Molekulová fyzika a termika
2. ročník:
 • Molekulová fyzika a termika
 • Mechanické kmitání a vlnění
3. ročník:
 • Elektřina a magnetizmus
 • Optika
 • Fyzika mikrosvěta
Všechny ročníky:
 • Lepil, O. a kolektiv: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
 • Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

 

Z matematiky lze maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

Ve společné části se maturitní zkouška z matematiky skládá pouze z didaktického testu.

Ukázky testů Oficiální stránky nové maturitní zkoušky

Ve společné části je maturitní zkouška z matematiky ústní – řešení zadaných příkladů.

Maturitní otázky z matematiky a z fyziky jsou na MATURITA.

Matematické a fyzikální soutěže:

Matematická olympiáda

Kategorie: C 1. ročník, B 2. ročník, A 3. a 4. ročník

Zadání a ostatní informace: Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Kategorie: D 1. ročník, C 2. ročník, B 3. ročník, D 4. ročník

Zadání a ostatní informace: FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA :: Novinky

Zajímavé stránky pro milovníky matematiky a fyziky:

FyzWeb - kontakty

Techmania - Aktuality

Štefánikova hvězdárna 

iQpark - Úvodní strana 

ČVUT v Praze – Zájemci o studium 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:36

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám