neděle, 24 duben 2016 00:00

Beseda s válečnými veterány

V pátek 15. dubna 2016 bylo naše gymnázium poctěno mimořádnou návštěvou. Asociace Vojáci společně ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP připravila pro žáky všech tříd třetího ročníku besedu s účastníky bojů v době druhé světové války, ale i relativně nedávné mise v Perském zálivu. Akce se zúčastnili brigádní generál Ing. Miloslav Masopust, por. Věra Holubeva, svob. Viktor Wellemín, plk. Antonín Štícha, plk. Ing. Jaromír Mareček, pplk.. Mgr. Ladislav Rídl, plk. PaedDr. Jan Novák, plk. Ing. Jaroslav Koštíř a plk. Ing. Jan Kříž, který byl zároveň moderátorem. Po promítnutí krátkého filmu představila většina účastníků své příběhy. Publikum je vyslechlo velmi pozorně a s respektem k aktérům, který byl podpořen i uvedenými daty jejich narození. Následovala beseda s řadou zajímavých otázek ze strany našich studentů a odpovědí válečných veteránů. Program byl ještě zpestřen dopředu neoznámeným předáváním vyznamenání a zakončen velkou autogramiádou. Všestranně příznivý bezprostřední ohlas celé akce byl vyjádřen při závěrečném setkání všech jmenovaných osobností s vedením gymnázia za přítomnosti PhDr. Evy Houdové z MHMP.

R. Eliášek   

 ANGLICKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ:   Mgr. Jana Brožová, PhDr. Bohuslav Dvořák, Mgr. Pavla Kolářová, Dr. Ladislava Marešová                                          

Upevňování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky

Procvičování maturitních dovedností ústní části zkoušky: samostatný mluvený projev, dialog, popis obrázku atd.

Přehled reálií anglicky mluvících zemí

Seznámení s maturitními strategiemi písemné části zkoušky (listening – reading - writing)

 

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Lucie Feyfrlíková, RNDr. Radka Balounová

Dvouletý seminář, jehož hlavním úkolem je doplnit a propojit znalosti z různých nejenom biologických oblastí (etologie, ekologie, obecná biologie, fylogeneze, genetika), které se ještě nedostaly do učebnic nebo se na SŠ neprobírají. Seminář si také klade za cíl připravit žáky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Naučíte se vypracovat na základě studia odborné literatury seminární práci a téma prezentovat. Žáci též přispívají k rozšíření svých vědomostí o nových trendech v biologii formou referátů. Exkurze a přednášky dle aktuální nabídky a poptávky žáků.

 

CHEMICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jiří Bok

Cílem dvouletého semináře z chemie je upevnit, rozšířit a systematizovat znalosti v oboru chemie. Celkové pojetí semináře je příprava na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.

Vybraná témata: veličiny v chemii, názvosloví, výpočty, chemická termodynamika, reakční kinetika, chemická rovnováha, elektrochemie a další vybrané kapitoly.

Součástí semináře jsou exkurze na vybraná pracoviště (dle rozvrhových možností).

 

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: RNDr. Věra Matěková, Mgr. Lucie Feyfrlíková

Náplní semináře jsou tematické okruhy z geometrie a algebry, které nejsou probírány v hodinách matematiky a které buď jsou součástí přijímacích zkoušek na vysoké školy, nebo na ně výuka matematiky na vysokých školách navazuje: geometrická zobrazení v rovině, analytická geometrie v prostoru, komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu.

 

NĚMECKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Martina Matějková, Mgr. Eva Jirousová

Prohlubování a upevňování gramatických a lexikálních jevů.

Výuka je zaměřena na osvojování, rozvoj a upevňování receptivních (poslech, čtení) a produktivních (mluvení, psaní) jazykových dovedností.

Reálie německy mluvících zemí.

Příprava k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ.

 

ŠPANĚLSKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Zdeňka Dobrozemská

Upevňování komunikativních dovedností (řešení běžných situací v kulturním prostředí španělsky mluvících zemí).

Aktivní rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických struktur. Praktické zvládnutí receptivních i produktivních jazykových dovedností (poslech, čtení, ústní a písemný projev).

Reálie Španělska a Latinské Ameriky.

Příprava k maturitě ve společné i profilové části.

 

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Ivana Tolarová

Seminář je určen všem zájemcům o prohloubení znalostí z historie naší i světové. Součástí semináře jsou exkurze, přednášky, besedy. Předpokladem je aktivní přístup studenta. Požadovány budou prezentace a seminární práce.

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Ivana Lambeitlová

Seminář je zaměřen na rozšíření, prohloubení, upevnění a systematizaci poznatků získaných v hodinách ZSV. Seminář je určen hlavně těm, kdo uvažují o ZSV jako maturitním předmětu nebo se rozhodují pro studium na humanitně orientované vysoké škole. Součástí semináře je i sledování aktuálních společensko-politického a kulturního dění, prezentace seminárních prací a další aktivity podle možností a zájmu.

 

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod./týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Dr. Robin Eliášek

Rozšíření a prohloubení témat jazykové složky předmětu ČJL – např. přehled jazykovědných oborů a jazykových rovin, terminologie, pravopisné jevy, útvary národního jazyka, zvuková stránka jazyka a výslovnostní norma, zásady interpunkce, morfologie – vývojové tendence, zvláštnosti a nepravidelnosti; syntax, nauka o slovní zásobě, přejímání slov; jazykově-literární souvislosti, jazykové zajímavosti; rozbory, diktáty, doplňovačky, hledání chyb v textu apod.

 

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod./týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D., Mgr. Tomáš Ficza

Obsahem kurzu je rozbor max. 10 děl z hlediska literárněhistorického, kritického a teoretického v 3. ročníku, ve 4. ročníku max. 8 knih. V 3. ročníku budou rozebírána díla vzniklá do poč. 20. století, v 4. ročníku díla 20. a 21. století. Seminář se bude skládat ze tří částí. Základem jsou zadané a připravené referáty. Každý student povinen přečíst všech alespoň 5 zvolených knih v daném roce. Zvolené knihy budou vycházet ze školního seznamu děl ke společné části státní maturity. Referáty budou voleny ze 3 okruhů: osobnost autora a dobové kontexty díla; problematika ohlasu díla; interpretace díla z pohledu jeho významové výstavby, jeho funkční rozbor a kritika. Seminář tak studenty připravuje nejen k maturitě, ale i ke studiu na humanitně zaměřených VŠ.

 

DĚJINY UMĚNÍ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Stanislava Smitková

Pro zájemce o poznání výtvarného umění od nejstarších dob až po současné tendence. Interpretace uměleckých stylů bude probíhat na výstavách v galeriích (nejméně 8-10x v roce). Závěrem může být maturitní zkouška, ale není podmínkou.

Poznatky mohou být využity při přijímacích zkouškách na VŠ např. z architektury, kulturologie, historie, literatury a dalších druhů umění

 

GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Jana Mudrová

Rozšíření dosud probraného učiva ve 3. a 4. ročníku, maturitní příprava

Zpracování prezentací v hodinách ( ppt, tuul), projekty

Práce s geografickými informačními systémy

Odborné exkurze (Dny geografie – Přírodovědecká fakulta v Praze), terénní exkurze

Hodiny jsou zaměřeny na samostatnou práci studentů, vyhledávání, analýzu informací, systematické shromažďování dat a vytvoření prezentace, projektu každého žáka.

 

RUSKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Jana Mudrová

Hlavní náplní semináře je rozšíření slovní zásoby, řečových dovedností základních maturitních témat (místo, kde žiji, škola, práce, zdraví, rodina a společnost, cestování a turistika, obchod, kultura, sport, příroda, věda a technika), procvičování gramatických jevů, cvičení na poslech, čtení a psaní.

Seminář je zároveň maturitní přípravou pro zájemce o maturitní zkoušku z ruského jazyka.

 

INFORMATIKA V PRAXI

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Ing. Kotulek

Náplní semináře je:

- doplnění a rozšíření učiva pro zájemce o výpočetní techniku,

- aplikace informatiky v běžném životě, souvislost s praxí,                        

- seznámení se zajímavým software, možnosti úprav videa, redakční systémy.

 

SEMINÁŘ Z FYZIKY

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Mužáková

Náplní semináře je:

- rozšíření učiva o technické, historické a vědecké poznatky a zajímavosti

- řešení fyzikálních úloh a problémů

- návštěva vysokých škol technického typu, odborných pracovišť, přednášek a expozic souvisejících s fyzikou a technikou

 

 

 

Naposledy změněno pátek, 22 duben 2016 08:12
úterý, 19 duben 2016 00:00

GULZ na Majáles!

Podpořte naše kandidáty na Majálesu 29.4.2016 v Letňanech.

Eliška Brandová

Samuel Klíma

Začátek akce je od 13 hod.

A. Sochůrková

V úterý 12. dubna 2016 naše gymnázium v rámci programu „Nahlédněte do světa druhých“ přivítalo vzácnou návštěvu. Hostem biologického semináře byl Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Pan profesor patří k vysoce uznávaným operatérům srdce v Evropě. Jako první v ČR zavedl do praxe tzv. umělé srdce, které pacientům pomáhá v konečném stadiu srdečního selhání přežít dobu, než se najde dárce a pacient podstoupí transplantaci. Studenti se během diskuse s panem profesorem zajímali o průběh transplantací srdce a o kvalitu života pacientů s transplantovaným srdcem. Také se ptali,  jak dlouho se na transplantaci čeká, jak vypadá čekací listina apod. Pan profesor si studenty získal nejen svými odbornými znalostmi, ale i lidským a upřímným přístupem. Věříme, že se s panem profesorem Pirkem „na GULZu“ opět setkáme.

R. Balounová

Karlovy Vary - návštěva sklárny Moser, muzea Becherovky a prohlídka historického a lázeňského jádra města.

J. Mudrová

Naposledy změněno úterý, 19 duben 2016 14:20

Informace poskytnuté zveřejněním

podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

2. Důvod a způsob založení:

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Organizace byla zřízena ke dni 1.1.1993 MŠMT ČR pod č.j. 28 215/92-26 ze dne 17.12.1992. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem

1. 4. 2011.

Zřizovatel:             Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Právní forma:         příspěvková organizace

IČ:                       61 387 509

IZO:                     000 336 475

Obor vzdělání:       79-41-K/41 Gymnázium

3. Organizační struktura:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Ředitel školy:                      RNDr. František Kosina  (jmenován do funkce usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 8.1.2013 s účinností od 1.2.2013 na dobu určitou 6 let)

Statutární zástupce školy:     PhDr. Bohuslav Dvořák

Zástupce ředitele:               PaedDr. Robin Eliášek

 Organizační schéma řízení školy

 4. Kontaktní spojení: U Libeňského zámku 3/1

                                  180 00 Praha 8

Otevírací doba:     Po – Čt           7:00 – 19:00

                          Pá                 7:00 – 17:00

Úřední hodiny:      Po – Pá         10:30 – 15:00

Tel.: 266 199 750, 284 821 617

Telefonní kontakty na zaměstnance:        viz odkaz

Adresa internetové stránky:                    www. gulz.cz

Adresa e-podatelny:                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické adresy zaměstnanců:            viz odkaz

5. Bankovní spojení: 2003130002/6000

Platby v hotovosti - hospodářka školy

6. IČ: 61 38 75 09

7. DIČ: Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/index.html

9. Žádosti o informace viz odkaz „Poskytování informací“

10. Příjem žádostí a dalších podání: viz odkaz „Poskytování informací“

11. Opravné prostředky:

Místo: v budově školy na sekretariátu ředitele

Lhůta a způsob: dle poučení v rozhodnutí

12. Formuláře: viz odkaz http://www.gulz.cz/studenti/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů: viz odkaz „Poskytování informací“

                                viz odkaz „Uchazeči/Přijímací řízení 2016“

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy        

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací          

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   www.praha.eu

16. Licenční smlouvy: není relevantní

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  viz odkaz  http://www.gulz.cz/skola/vyrocni-zpravy

Naposledy změněno pátek, 30 červen 2017 13:05
pondělí, 21 březen 2016 00:00

Soutěž "Naši nejlepší"

Také v letošním školním roce 2015-2016 probíhá v naší škole soutěž „Naši nejlepší“.

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku a školy.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 17. 3. 2016.

Umístění studentů je hodnoceno podle stanovených kritérií, zejména prospěchových, ovšem přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (např. reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charitě a sportovní reprezentaci).

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

L. Vašků

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:58
Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:39

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám