Anotace seminářů - pro 3. ročník

 ANGLICKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ:   Mgr. Jana Brožová, PhDr. Bohuslav Dvořák, Mgr. Pavla Kolářová, Dr. Ladislava Marešová                                          

Upevňování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky

Procvičování maturitních dovedností ústní části zkoušky: samostatný mluvený projev, dialog, popis obrázku atd.

Přehled reálií anglicky mluvících zemí

Seznámení s maturitními strategiemi písemné části zkoušky (listening – reading - writing)

 

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Lucie Feyfrlíková, RNDr. Radka Balounová

Dvouletý seminář, jehož hlavním úkolem je doplnit a propojit znalosti z různých nejenom biologických oblastí (etologie, ekologie, obecná biologie, fylogeneze, genetika), které se ještě nedostaly do učebnic nebo se na SŠ neprobírají. Seminář si také klade za cíl připravit žáky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Naučíte se vypracovat na základě studia odborné literatury seminární práci a téma prezentovat. Žáci též přispívají k rozšíření svých vědomostí o nových trendech v biologii formou referátů. Exkurze a přednášky dle aktuální nabídky a poptávky žáků.

 

CHEMICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jiří Bok

Cílem dvouletého semináře z chemie je upevnit, rozšířit a systematizovat znalosti v oboru chemie. Celkové pojetí semináře je příprava na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.

Vybraná témata: veličiny v chemii, názvosloví, výpočty, chemická termodynamika, reakční kinetika, chemická rovnováha, elektrochemie a další vybrané kapitoly.

Součástí semináře jsou exkurze na vybraná pracoviště (dle rozvrhových možností).

 

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: RNDr. Věra Matěková, Mgr. Lucie Feyfrlíková

Náplní semináře jsou tematické okruhy z geometrie a algebry, které nejsou probírány v hodinách matematiky a které buď jsou součástí přijímacích zkoušek na vysoké školy, nebo na ně výuka matematiky na vysokých školách navazuje: geometrická zobrazení v rovině, analytická geometrie v prostoru, komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu.

 

NĚMECKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Martina Matějková, Mgr. Eva Jirousová

Prohlubování a upevňování gramatických a lexikálních jevů.

Výuka je zaměřena na osvojování, rozvoj a upevňování receptivních (poslech, čtení) a produktivních (mluvení, psaní) jazykových dovedností.

Reálie německy mluvících zemí.

Příprava k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ.

 

ŠPANĚLSKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Zdeňka Dobrozemská

Upevňování komunikativních dovedností (řešení běžných situací v kulturním prostředí španělsky mluvících zemí).

Aktivní rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických struktur. Praktické zvládnutí receptivních i produktivních jazykových dovedností (poslech, čtení, ústní a písemný projev).

Reálie Španělska a Latinské Ameriky.

Příprava k maturitě ve společné i profilové části.

 

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Ivana Tolarová

Seminář je určen všem zájemcům o prohloubení znalostí z historie naší i světové. Součástí semináře jsou exkurze, přednášky, besedy. Předpokladem je aktivní přístup studenta. Požadovány budou prezentace a seminární práce.

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Ivana Lambeitlová

Seminář je zaměřen na rozšíření, prohloubení, upevnění a systematizaci poznatků získaných v hodinách ZSV. Seminář je určen hlavně těm, kdo uvažují o ZSV jako maturitním předmětu nebo se rozhodují pro studium na humanitně orientované vysoké škole. Součástí semináře je i sledování aktuálních společensko-politického a kulturního dění, prezentace seminárních prací a další aktivity podle možností a zájmu.

 

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod./týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Dr. Robin Eliášek

Rozšíření a prohloubení témat jazykové složky předmětu ČJL – např. přehled jazykovědných oborů a jazykových rovin, terminologie, pravopisné jevy, útvary národního jazyka, zvuková stránka jazyka a výslovnostní norma, zásady interpunkce, morfologie – vývojové tendence, zvláštnosti a nepravidelnosti; syntax, nauka o slovní zásobě, přejímání slov; jazykově-literární souvislosti, jazykové zajímavosti; rozbory, diktáty, doplňovačky, hledání chyb v textu apod.

 

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod./týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D., Mgr. Tomáš Ficza

Obsahem kurzu je rozbor max. 10 děl z hlediska literárněhistorického, kritického a teoretického v 3. ročníku, ve 4. ročníku max. 8 knih. V 3. ročníku budou rozebírána díla vzniklá do poč. 20. století, v 4. ročníku díla 20. a 21. století. Seminář se bude skládat ze tří částí. Základem jsou zadané a připravené referáty. Každý student povinen přečíst všech alespoň 5 zvolených knih v daném roce. Zvolené knihy budou vycházet ze školního seznamu děl ke společné části státní maturity. Referáty budou voleny ze 3 okruhů: osobnost autora a dobové kontexty díla; problematika ohlasu díla; interpretace díla z pohledu jeho významové výstavby, jeho funkční rozbor a kritika. Seminář tak studenty připravuje nejen k maturitě, ale i ke studiu na humanitně zaměřených VŠ.

 

DĚJINY UMĚNÍ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Stanislava Smitková

Pro zájemce o poznání výtvarného umění od nejstarších dob až po současné tendence. Interpretace uměleckých stylů bude probíhat na výstavách v galeriích (nejméně 8-10x v roce). Závěrem může být maturitní zkouška, ale není podmínkou.

Poznatky mohou být využity při přijímacích zkouškách na VŠ např. z architektury, kulturologie, historie, literatury a dalších druhů umění

 

GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Jana Mudrová

Rozšíření dosud probraného učiva ve 3. a 4. ročníku, maturitní příprava

Zpracování prezentací v hodinách ( ppt, tuul), projekty

Práce s geografickými informačními systémy

Odborné exkurze (Dny geografie – Přírodovědecká fakulta v Praze), terénní exkurze

Hodiny jsou zaměřeny na samostatnou práci studentů, vyhledávání, analýzu informací, systematické shromažďování dat a vytvoření prezentace, projektu každého žáka.

 

RUSKÉ REÁLIE A KONVERZACE

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Jana Mudrová

Hlavní náplní semináře je rozšíření slovní zásoby, řečových dovedností základních maturitních témat (místo, kde žiji, škola, práce, zdraví, rodina a společnost, cestování a turistika, obchod, kultura, sport, příroda, věda a technika), procvičování gramatických jevů, cvičení na poslech, čtení a psaní.

Seminář je zároveň maturitní přípravou pro zájemce o maturitní zkoušku z ruského jazyka.

 

INFORMATIKA V PRAXI

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Ing. Kotulek

Náplní semináře je:

- doplnění a rozšíření učiva pro zájemce o výpočetní techniku,

- aplikace informatiky v běžném životě, souvislost s praxí,                        

- seznámení se zajímavým software, možnosti úprav videa, redakční systémy.

 

SEMINÁŘ Z FYZIKY

ROČNÍK: 3. a 4.

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Mužáková

Náplní semináře je:

- rozšíření učiva o technické, historické a vědecké poznatky a zajímavosti

- řešení fyzikálních úloh a problémů

- návštěva vysokých škol technického typu, odborných pracovišť, přednášek a expozic souvisejících s fyzikou a technikou

 

 

 

Zobrazeno 1117 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám